Senzorické vnemy a dizajn digitálnych produktov

Katarína Bö
5 min readApr 6, 2021

--

V rokoch 2014 a 2019 boli na Slovensku po prvýkrát prijaté zákony, ktoré upravovali prístupnosť webových sídiel patriacich inštitúciám verejnej správy. Prístupný web je uspôsobený tak, aby zabezpečoval každému človeku právo na (digitálne) informácie.

Verejná správa má weby zväčša prístupné, no to nie je postačujúce.

Množstvo informácií je práve mimo verejnej správy. Neprístupné sú často najmä informácie na weboch mimo nej, kde pod slovom neprístupné rozumieme situácie, kedy sa k nim človek nedostane alebo sú nebezpečné.

Photo by Tianyi Ma on Unsplash

Znevýhodnenia ľudí spojené so senzorickými vnemami s prístupnosťou úzko súvisia. Epilepsie a poruchy autistického spektra si kladú na web podobné nároky —kvôli ich prelínajúcim sa znakom. Obe pramenia z dysfunkcií mozgu a existuje aj nie úplne zanedbateľná incidencia oboch súčasne (Wang et al., 2022; Velíšková et al., 2018).

Ľudia s poruchami tohto typu sa stretávajú s nepredvídateľným situáciami, ktoré im môžu spôsobiť problém, o deťoch nehovoriac —často na prvý pohľad nevinné prezentácie, videá, digitálne umelecké diela alebo prakticky čokoľvek na displayi, čo mení jeho svietivosť, resp. farbu. Nejde pri tom o extrémne prípady týchto zmien —konkrétne vlastnosti popisujem nižšie.

Vizuálne nepríjemné vnemy sa netýkajú iba ľudí s vyššie spomenutými poruchami. Dodržiavaním pravidiel o prístupnosti robia dizajnéri konzumovanie digitálnych produktov chutnejšími pre všetkých.

Úprimne si myslím, že dodržiavanie pravidieľ prístupnosti je v súvislosti so senzorickými vnemami ľudí dôležité. Je dôležité, aby sa ktokoľvek, kto to potrebuje mohol spoľahnúť, že prístup k informáciám bude bezpečný.

Pravidlá prístupnosti

Existuje komunita The World Wide Web Consortium (W3C), ktorá vyvíja štandardy pre web — pravidlá prístupnosti pod skratkou WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tento rozsiahly dokument osahuje zásady tvorby webu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, poruchami učenia a pod. Pod slovo web môžeme v tomto prípade zahrnúť aj aplikácie a všetko, čo sa objavuje na displeji. W3C myslelo najmä na znevýhodnenia súvisiace s fotostimuláciou resp. fotosenzitivitou.

Čítanie WCAG je zložté kvôli spleti odkazov, ktoré obsahuje a ľahko sa v nich človek stratí.

Slovenský preklad WCAG spravilo slovensko.digital. Ide o užitočný dokument pre dizajnérov a vývojárov a zároveň je právne záväzný pre subjekty verejného sektora.

WCAG má vo všeobecnosti 3 úrovne — A, AA a AAA. Tretia úroveň je najnáročnejšia na dodržanie z pohľadu vizuálu, interakcie a často hlavne na implementáciu. Táto úroveň zabezpečí, že web bude prístupný takmer každému a v prípade senzorických vnemov najmä bezpečný. Prístupnosť okolo vizuálnych vnemov rieši pravidlo č. 2.3 WCAG. Jeho zámerom je zabezpečiť obsah, ktorý neprovokuje reakcie ľudí citlivých na senzorické vnemy (senzorické preťaženie, epileptický záchvat alebo iné fyzické reakcie).

Ide najmä o preblikávanie obsahu v niektorých frekvenciách, viackrát za sebou, vo veľkej miere sa jedná o sýto červenú farbu. V angličtine sú odlíšené termíny “blinking” a “flashing” — kde “blinking” je preblikávanie obsahu s frekvenciou vyššou ako trikrát za sekundu, “flashing” je s frekvenciou menšou ako trikrát za sekundu a slovensko.digital ho nazvalo zábleskom. Tieto termíny sa niekedy zamieňajú a má sa za to, že blikanie iba rozptýli pozornosť, pričom záblesk môže reálne spôsobiť problém—v prípade epilepsie skôr, ako si to človek uvedomí a stihne predísť záchvatu (pričom nemusí vždy ísť iba o generalizovaný záchvat tak, ako si ho ľudia bežne predstavujú). Súčasné kritérium je o niečo menej reštriktívne ako to, ktoré platilo v rokoch 1999–2017. Dnes sa hovorí o zábleskoch, ktoré zaberajú viac ako 25% z 10 stupňov zorného poľa. Technické detaily popisujem v nasledujúcich odstavcoch. Rýchly a výstižný sumár nájdete na konci tohto príspevku.

Úroveň A

Jej splnenie znamená, že kompletne celý web neobsahuje žiadne záblesky, ktoré sú častejšie ako trikrát za sekundu alebo je záblesk pod tzv. prahom všeobecného záblesku alebo červeného záblesku.

 • Prah všeobecného a červeného záblesku sú práve tie tri bliknutia za sekundu (či už všeobecné alebo červené) alebo tieto záblesky nesmú pokrývať viac ako 25% z 10 stupňov zorného poľa pri bežnej pozorovacej vzdialenosti, pričom stačí splniť jednu z týchto podmienok.
 • Pod všeobecným zábleskom sa rozumie zmena relatívnej svietivosti o 10 alebo viac percent z maximálnej svietivosti, kde je relatívna svietivosť tmavšieho obrazu menej ako 0.8, zmena svietivosti pritom môže byť ktorýmkoľvek smerom.
 • Relatívna svietivosť koreluje s kontrastným pomerom farieb. Na webe nájdete množstvo kalkulačiek tejto veličiny.
 • Pod červeným zábleskom sa rozumie záblesk akejkoľvek farby a saturovanej čistej červenej, konkrétne #FF0000, rgb(255,0,0).
 • Pre predstavu: 10 stupňov zorného poľa je 341 x 256 pixelov z 1024 x 768 pri 15–17 palcovej obrazovke z bežnej pozorovacej vzdialenosti.
 • Žiaľ, nevieme ovplyvniť záblesky, ktoré spôsobí samotný displej, vykresľovanie obrazu alebo obsahu.

Ako zabezpečiť úroveň A

Pravidlom je vyhnúť sa viac ako 3 zábleskom za sekundu, dodržať správnu veľkosť elementu so zábleskom alebo jednoducho použitie nástroja na overenie svietivosti.

Ak nechceme porušiť pravidlá, je to možné zabezpečiť znížením kontrastu blikajúceho elementu; vyvarovaním sa saturovanej blikajúcej červenej; vyhýbaním sa zábleskom (aj ak spĺňajú vyššie spomenuté prahy); zabezpečiť vypnutie blikajúceho obsahu skôr, ako začne; spomalenie blikajúceho elementu; zastavenie záblesku ak je na hranici 3 za sekundu, resp. v tomto prípade zníženie kontrastu alebo dať používateľom možnosť nastaviť si vlastnú intenzitu blikania (opäť skôr, ako začne). Ide o riešenia, ktoré nie sú z pohľadu implementácie úplne triviálne.

Úroveň AA

Táto úroveň má veľmi úzku definíciu a tak popisovať ju prakticky stráca zmysel.

Úroveň AAA

Na jej splnenie na webe nesmie byť nič, čo bliká viac ako 3-krát za sekundu, bez ohľadu na veľkosť — aj keby išlo iba o jeden pixel. Dôvodom je, že nevieme nič o zväčšení alebo kontraste, ktoré používateľ používa

Ako to zabezpečiť?

Riešením je urobiť web tak, aby na ňom neblikalo nič s vyššou frekvenciou ako 3-krát za sekundu.

Suma sumárum

Ak dizajnéri a vývojári dodržia pravidlo neblikania na webe vo všeobecnosti akoukoľvek frekvenciou a akýmikoľvek farbami, bude tento web prístupný a nikomu nijako neublíži.

Zdroje

 1. World Wide Web Consortium (W3C). (2018, June 5). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium (W3C) Website. https://www.w3.org/TR/WCAG21/
 2. slovensko.digital. (2018, July 13). Slovenský preklad dokumentu WCAG 2.1. Platforma.Slovensko.Digital. https://platforma.slovensko.digital/t/slovensky-preklad-dokumentu-wcag-2-1/5384
 3. Zákony pre ľudí. (2019). 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe | Aktuálne znenie. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-95
 4. Úrad vlády Slovenskej republiky. (2014). 55/2014 Z.z. — Výnos Ministerstva financií Slovens. . . — SLOV-LEX. Slov-lex. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/
 5. Wang, Y., Huo, X., Li, W., Xiao, L., Li, M., Wang, C., Sun, Y., & Sun, T. (2022). Knowledge Atlas of the Co-Occurrence of Epilepsy and Autism: A Bibliometric Analysis and Visualization Using VOSviewer and CiteSpace. Neuropsychiatric disease and treatment, 18, 2107–2119. https://doi.org/10.2147/NDT.S378372
 6. Velíšková J, Silverman JL, Benson M, Lenck-Santini PP. Autistic traits in epilepsy models: Why, when and how? Epilepsy Res. 2018 Aug;144:62–70. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2018.05.009. Epub 2018 May 18. PMID: 29783181; PMCID: PMC5978734.

--

--

Katarína Bö

UX designer at Lighting Beetle*, curious weirdo, obsessed with asking smart people dumb questions, in love and hate with sounds and the visible spectrum.